Tambov
SCIENTIFIC SERIES
“COGNITIVE STUDIES OF LANGUAGE”

INTERPRETATION MODELS OF TEXTUAL REFERENCE

INTERPRETATION MODELS OF TEXTUAL REFERENCE


Author:  M.I. Kiose

Affiliation:  Institute of Linguistics of Russian Academy of Science

Abstract:  The study of direct and indirect textual names allows detecting the possibilities of maintaining their referential status in text, the variety of which occurs primarily due to anthropological nature of individual interpretation. The degree of its definiteness depends on the type of semantic focus of conceptual referent: identifying, char-acterizing or classifying. Textual reference results from different interpretation models of these foci: unimodal (in case a reader develops a stable interpretation of an inside or outside observer or a textual event participant) and multimodal (when a reader develops several interpretations simultaneously).

Keywords:  textual reference, interpretation models, direct and indirect names, single and integral conceptual referents, focal elements of conceptual referent.

References

Arutyunova N.D. Metafora i diskurs // Teoriya metafory. M.: Progress, 1990. S. 5-32.
Boldyrev N.N. Antropotsentricheskaya sushchnost' yazyka v ego funk-tsiyakh, edinitsakh i kategoriyakh // Voprosy kognitivnoy lingvistiki. 2015. № 1. S. 5-12.
Dem'yankov V.Z. Interpretatsiya kak instrument i kak ob"ekt lin-gvistiki // Voprosy filologii. M., 1999. № 2. S.5-13.
Zaliznyak A.A. Zametki k lingvisticheskoy teorii narrativa // Lo-gicheskiy analiz yazyka. Informatsionnaya struktura tekstov raznykh zhanrov i epokh. M.: Gnozis, 2016. S. 12-28.
Iriskhanova O.K. Igry fokusa v yazyke. Semantika, sintaksis
i pragmatika defokusirovaniya. M.: Yazyki slavyanskoy kul'tury, 2014.
Kiose M.I. Naimenovanie v tekste: pryamoe i nepryamoe. M.: Onto-print, 2014.
Paducheva E.V. Referentsial'nye aspekty semantiki predlozheniya // Izvestiya AN SSSR. Seriya lit. i yaz. 1984. T. 43. № 4. S. 291-304.

Pages:  454-462

Back to the list