Tambov
SCIENTIFIC SERIES
“COGNITIVE STUDIES OF LANGUAGE”

COGNITIVE ASPECTS OF USING PRAGMONYMS IN REPRESENTATION STRUCTURES OF ENGLISH MEDIA DISCOURSE

COGNITIVE ASPECTS OF USING PRAGMONYMS IN REPRESENTATION STRUCTURES OF ENGLISH MEDIA DISCOURSE


Author:  O. A. Akimova

Abstract:  The article aims to consider cognitive characteristics of using pragmonyms (trade marks) in English media discourse. Based on the analysed event schemas the author makes an attempt to use them in the description of the given examples which made it possible to analyse the structural organization of the given texts referring to media discourse.

Keywords:  media discourse, pragmonym, event schema, semantic role, agent, patient, trademark genericization

References

Dem'yankov V. Z. Kognitivnaya lingvistika kak raznovidnost' interpretiruyushchego podkhoda // Voprosy yazykoznaniya. № 4, 1994. S. 17-33.
Dobrosklonskaya T. G. Mediadiskurs kak ob"ekt lingvistiki i mezhkul'turnoy kommunikatsii // Vestnik Moskov. un-ta. Seriya 10. Zhurnalistika. N 02, 2006. S. 20-33.
Manerko L. A. Slozhnostrukturnoe substantivnoe slovosochetanie: kognitivno-diskursivnyy aspekt (na materiale tekhnicheskoy literatury sovremennogo angliyskogo yazyka): avtoref. dis.. d-ra filol. nauk. M., 2000. 425 s.
Annarbor. com // http://www. annarbor. com/sports/um-football/michigans-defense-has- issues-but-held-its-own-against-bowling-green/ (data obrashcheniya: 29.12.2015).
Dirven R., Radden G. Cognitive English Grammar. John Benjamins Publishing, 2007. 374 p.
Dirven R., Verspoor M. Cognitive Exploration of Language and Linguistics. 2nd revised ed. John Benjamins Publishing, 2004. 289 p.
Kamsc. org. au // http://www. kamsc. org. au/research/downloads/Eye%20heatlh%20 Info%20Sheet%20-%20Staff. pdf (data obrashcheniya: 3.01.2016).

Pages:  407-409

Back to the list