Tambov
SCIENTIFIC SERIES
“COGNITIVE STUDIES OF LANGUAGE”

THE BINARY CONCEPTUAL OPPOSITION «UNLIMITED/ LIMITED»: SPECIFICITY OF ITS PROFILING

THE BINARY CONCEPTUAL OPPOSITION «UNLIMITED/ LIMITED»: SPECIFICITY OF ITS PROFILING


Author:  T. M. Voronina

Abstract:  The means of linguistic representation of the binary conceptual opposition «Unlimited/ Limited» and the possibility of its modeling are considered on the basis of spatial image- schemas.

Keywords:  semantics, universal meanings, spatial metaphor, antonyms, synonyms

References

Babenko L. G. Kognitivnye osnovaniya reprezentatsii universal'nykh smyslov i otnosheniy v slovaryakh-tezaurusakh russkogo yazyka // Kognitivnye issledovaniya yazyka. Vyp. XXII. 2015. S. 683-685.
Boldyrev N. N. Kontsept i znachenie slova // Metodologicheskie problemy kognitivnoy lingvistiki: Nauchnoe izdanie / Pod redaktsiey I. A. Sternina. Voronezhskiy gosudarstvennyy universitet, 2001. S. 25-36.
Paducheva E. V. «Novyy ob"yasnitel'nyy slovar' sinonimov russkogo yazyka» kak laboratoriya semanticheskogo analiza leksiki // Izvestiya RAN. Ser. lit. i yaz. 2006. t. 65. № 6. S. 16-29.

Pages:  316-319

Back to the list