Tambov
SCIENTIFIC SERIES
“COGNITIVE STUDIES OF LANGUAGE”

FROM LANGUAGE SIGNS OF 'SECONDARY' ICONICITYTO SIGNS-SYMBOLS

FROM LANGUAGE SIGNS OF 'SECONDARY' ICONICITYTO SIGNS-SYMBOLS


Author:  O. G. Nekhaeva

Abstract:  The article analyses the semantic development of language signs of 'secondary' iconicity (verbs motivated by inner form) on the way of transformation into symbolic signs status (on the material of English language).

Keywords:  language sign, icon, symbol, 'initial' iconicity, motivated verbs, 'secondary' iconicity, metaphor

References

Babushkin A. P. Tipy yazykovykh znakov v semioticheskom aspekte / A. P. Babushkin // Voprosy kognitivnoy lingvistiki, 2005. №2. S. 5-11.
Nekhaeva O. G. Yazykovye znaki «pervichnoy» i «vtorichnoy» ikonichnosti v protsesse ikh semanticheskogo razvitiya / O. G. Nekhaeva: avtoref. dis.kand. filol. nauk. Voronezh, 2014.
Pirs Ch. S. Uchenie o znakakh / Ch. S. Pirs // Izbrannye filosofskie proizvedeniya. Perevod s angl. / Perevod K. Golubovich, K. Chukhrukidze, T. Dmitrieva. M.: Logos, 2000.
Yakobson R. O. V poiskakh sushchnosti yazyka / R. O. Yakobson // Semiotika. M.: Raduga, 1983. S. 102-117.
Chamber Universal Learners Dictionary / Allied Chambers (India) LTD, 2003.
Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English / Ed. A. S. Hornby - Oxford University Press, 1985.

Pages:  344-347

Back to the list