Tambov
SCIENTIFIC SERIES
“COGNITIVE STUDIES OF LANGUAGE”

EVALUATIVE MEANINGS ENHANCED BY THE APPENDED (EXPLANATORY) MODIFIER

EVALUATIVE MEANINGS ENHANCED BY THE APPENDED (EXPLANATORY) MODIFIER


Author:  I. L. Ashmarina

Abstract:  The paper dwells upon evaluative meanings enhanced by the appended (explanatory) modifier as a kind of apposition in English. The appended modifier highlights the zone in a mental space which presents its core. Evaluative meanings created by the appended modifier are relevant for discourse and pragmatics.

Keywords:  appended modifier, explanatory modifier, apposition, rheme, discourse, evaluative meaning, axiological aspect, interpretation, interpretative function

References

Boldyrev N. N. Antropotsentricheskaya sushchnost' yazyka v ego funktsiyakh, edinitsakh i kategoriyakh // Voprosy kognitivnoy lingvistiki. 2015. № 1. S. 5-12.
Kokanova E. S. K voprosu ob evalyutivnykh modifikatorakh // Kognitivnye issledovaniya yazyka. Vyp. XXII. 2015. S. 281-283.
Nikitin M. V. Kurs lingvisticheskoy semantiki. SPb, Nauchnyy tsentr problem dialoga, 1997. 757 s.

Pages:  303-306

Back to the list