Tambov
SCIENTIFIC SERIES
“COGNITIVE STUDIES OF LANGUAGE”

CHANGE OF CONCEPT ARCHEOLOGY IN TIME

CHANGE OF CONCEPT ARCHEOLOGY IN TIME


Author:  J. G. Kokorina

Abstract:  This article is devoted to the history of concept «archeology» in European and Russian languages, to formation of the scientific term «archeology».

Keywords:  cognitive study of terms, terminology history, archeological terminology

References

Brey U., Tramp D. Arkheologicheskiy slovar'. M.: Progress, 1990. 368 s.
Kleyn L. S. Istoriya arkheologicheskoy mysli. V 2 t. SPb., 2011. T. 1. 628 s.
Kubryakova E. S., Dem'yankov V. Z., Pankrats Yu. G., Luzina L. G. Kratkiy slovar' kognitivnykh terminov/ E. S. Kubryakova, V. Z. Dem'yankov, Yu. G. Pankrats, L. G. Luzina. M.: Izd-vo MGU, 1996. 245 s.
Petrov N. I. Arkheologiya. SPb., 2008. 174 s.
Slovar' russkogo yazyka XVIII veka. Leningrad: Nauka, Leningradskoe otdelenie, 1984. Vyp. 1. 102 s.
Tunkina I. V. Russkaya nauka o klassicheskikh drevnostyakh Yuga Rossii (XVIII- seredina XIX v.). SPb.: Nauka, 2002. 767 s.
Formozov A. A. Stranitsy istorii russkoy arkheologii. M.: Nauka, 1986. 238 s.
Formozov A. A. Istoriya termina «Arkheologiya»//Voprosy istorii. 1975. № 8. S. 214-217.
Shchavelev S. P. Sud'by istoricheskikh drevnostey Yuzhnoy Rossii i ikh mesto v ee provintsial'noy kul'ture XVII-XIX vv (po materialam arkhivno-etnograficheskogo izucheniya Kurskogo kraya). Avtoref..d. i. n. Kursk, 2002. 26 s.
Bloch O., Wartburg W. Dictionnaire etymologique de la langue Francaise. Paris, 1991. 680 r.
Dauzat A., Dubois J., Mitterand H. Noveau dictionnaire etymologique et historique du francaise. Paris, Libre Larousse,1982. 804 p.
Dauzat A. Dictionnaire etymologique du langue Francaise. Paris, Libre Larousse,1959. 820 p.
Dictionnaire de l'Academie Francaise. Paris: Imperie nationale jullard, 1994. T. 1. 1857 p.
Dictionnaire historigue de la langue Francaise. Paris: Dictionnaires le Robert, 1993. T1. 1235 r.
Oxford Dictionary of English Etymology / Ed. by C. T. Onions. Oxford: Clarendon Press, 1996. 1025 p.

Pages:  220-223

Back to the list