Tambov
SCIENTIFIC SERIES
“COGNITIVE STUDIES OF LANGUAGE”

VERBAL REPRESENTATION OF THE FILM IMAGE OF A DOCTOR IN RUSSIAN FILM DISCOURSE (ON THE MATERIAL OF THE FILM “NEOTLOZHKA”)

VERBAL REPRESENTATION OF THE FILM IMAGE OF A DOCTOR IN RUSSIAN FILM DISCOURSE (ON THE MATERIAL OF THE FILM “NEOTLOZHKA”)


Author:  K.A. Kerer

Affiliation:  Chelyabinsk State University

Abstract:  The article reveals general methods, means of representation and peculiarities of verbal representation of the film image of a doctor as a professional in Russian film discourse.

Keywords:  film discourse, film image, professional.

References

Golovanova E.I. Professional'nyy diskurs i khudozhestvennyy tekst (k probleme polidiskursivnosti) // Chelovek i yazyk v kommuni-kativnom prostranstve: sbornik nauchnykh trudov. Krasnoyarsk: Sibir-skiy federal'nyy un-t, 2013. S. 26-30.
Golovanova E.I. Professional'nyy diskurs, subdiskurs, zhanr kommunikatsii: sootnoshenie ponyatiy // Vestnik Chelyabinskogo gosu-darstvennogo universiteta. 2013. № 1 (292). S. 32-35.
Ignatov K.Yu. Ot teksta romana k kinotekstu: yazykovye trans-formatsii i avtorskiy stil' (na angloyazychnom materiale): avtoref. dis. … kand. filol. nauk. M., 2007.
Kubryakova E.S. V poiskakh sushchnosti yazyka: Kognitivnye issledo-vaniya. M.: Znak, 2012.
Petrova N.Yu. Osobennosti publitsisticheskikh tekstov malogo formata (na materiale kratkikh zametok zhurnala «The New Yorker»): dis. … kand. filol. nauk. M., 2005.
Podymova Yu.N. Fil'monimy: semanticheskiy aspekt // Filolo-gicheskiy vestnik. Maykop, 2002. № 4. S. 125-128.

Pages:  448-454

Back to the list