Tambov
SCIENTIFIC SERIES
“COGNITIVE STUDIES OF LANGUAGE”

ANTON CHEKHOV’S PHRASEOLOGY: ASPECTS OF STRUCTURE AND USAGE

ANTON CHEKHOV’S PHRASEOLOGY: ASPECTS OF STRUCTURE AND USAGE


Author:  A.S. But

Affiliation:  Institute of Linguistics of the Russian Academy of Sciences

Abstract:  The article investigates idioms in Chekhov's plays. It is noted that along with usual idioms in Chekhov's works we can also find idiomatic expressions which un-derwent the individual-author transformation. The analysis of authorial idioms enables to distinguish characteristic features of Chekhov's idiostyle and gives the opportunity to approach the creation of genre's relevant dictionary of this outstanding writer.

Keywords:  drama, Anton Chekhov, phraseology, authorial transformations.

References

Baranov A.N., Dobrovol'skiy D.O. Aspekty teorii frazeologii. M.: Znak, 2008.
Birikh A.K., Mokienko V.M., Stepanova L.I. Slovar' russkoy frazeologii. Istoriko-etimologicheskiy spravochnik. SPb.: Folio-Press, 1998.
Dibrova E.I. Variantnost' frazeologicheskikh edinits v sovre-mennom russkom yazyke. Rostov-na-Donu: Izd-vo Rostovskogo un-ta, 1979.
Zhukov V.P. Russkaya frazeologiya. M.: Vysshaya shkola, 1986.
Kovshova M.L. Lingvokul'turologicheskiy metod vo frazeologii: Kody kul'tury. Izd. 3-e. M.: LENAND, 2016.
MAS – Slovar' russkogo yazyka: v 4 t. / AN SSSR, In-t rus. yaz.; pod red. A.P. Evgen'evoy. 3-e izd., stereotip. T. 2. K-O. M.: Russkiy yazyk, 1985 – 1988. 1986.
Melerovich A.M., Mokienko V.M. Opyty frazeograficheskoy fik-satsii i sistematizatsii frazeologii v khudozhestvennom i publitsi-sticheskom diskursakh russkoy rechi // Sovremennaya frazeologiya: ten-dentsii i innovatsii: monografiya. M.-SPb.-Bryansk: «Novyy proekt», 2016. S. 123-195.
Mikhel'son M.I. Russkaya mysl' i rech': Svoe i chuzhoe: Opyt rus-skoy frazeologii: Sbornik obraznykh slov i inoskazaniy: v 2 t. T. 1. M.: TERRA, 1997.
Mokienko V.M., Nikitina T.G. Bol'shoy slovar' russkikh pogovo-rok. M.: ZAO «OLMA Media Grupp», 2008.
Teliya V.N. Russkaya frazeologiya. Semanticheskiy, pragmaticheskiy i lingvokul'turologicheskiy aspekty. M.: Shkola «Yazyki russkoy kul'tury», 1996.
FSRLYa – Frazeologicheskiy slovar' russkogo literaturnogo yazyka: v 2 t. T. 1: A – M. Novosibirsk: Nauka, 1995.

Pages:  398-402

Back to the list