Tambov
SCIENTIFIC SERIES
“COGNITIVE STUDIES OF LANGUAGE”

METONYMY AS A COGNITIVE MECHANISM FOR CATEGORIZATION OF KNOWLEDGE OF THE WORLD: AN EXPERIENCE IN MODELING OF PHRASEOLOGICAL SEMANTICS

METONYMY AS A COGNITIVE MECHANISM FOR CATEGORIZATION OF KNOWLEDGE OF THE WORLD: AN EXPERIENCE IN MODELING OF PHRASEOLOGICAL SEMANTICS


Author:  I.A. Voloshkina

Affiliation:  Belgorod University of Cooperation, Economics and Law

Abstract:  In the article metonymy is considered to be a mechanism for structuring knowledge of the world, a metonymic modeling and a metonymic model of phraseo-logical semantics are defined, the process of categorization by means of metonymy is analyzed on French phraseological units.

Keywords:  categorization, cognitive modeling, metonymy, phraseological unit, semantics.

References

Alefirenko N.F. Poeticheskaya energiya slova. Sinergetika yazyka, soznaniya i kul'tury. M.: Academia, 2002. 
Boldyrev N.N. Kontseptual'noe prostranstvo kognitivnoy ling-vistiki // Voprosy kognitivnoy lingvistiki. 2004. № 1. S. 18-36.
Boldyrev N.N. Rol' yazyka v strukturirovanii soznaniya // Kog-nitivnye issledovaniya yazyka. 2015. Vyp. XXII. S. 34-39.
Voloshkina I.A. Metaforicheskaya markirovannost' frazeologiche-skoy semantiki (na materiale frantsuzskogo yazyka) // Vestnik VGU. Se-riya: Lingvistika i mezhkul'turnaya kommunikatsiya. 2011. № 2. S. 69-74.
Voloshkina I.A. Metonimicheskoe modelirovanie frazeologiche-skoy semantiki // Pedagogicheskoe obrazovanie v sisteme vysshey shko-ly: materialy mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii. Belgorod: Izd-vo BUKEP, 2015. S. 42-53.  
Teliya V.N. Metaforizatsiya i ee rol' v sozdanii yazykovoy kartiny mira // Rol' chelovecheskogo faktora v yazyke: Yazyk i kartina mira. M.: Nauka, 1988. S. 173-203.
Paducheva E.V. K kognitivnoy teorii metonimii // Doklady mezhdunarodnoy konferentsii Dialog 2003. URL: http://www.dialog-21.ru/media/2674/paducheva.pdf (data obrashcheniya: 15.07.2016).
Blank A. Co-presence and succession: A cognitive typology of meton-ymy // Metonymy in Language and Thought / K. Panther & G. Radden (Ed.) Amsterdam. Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 1999. P. 169-191.
Lakoff G. Women, Fire, and Dangerous Things: What Categories Re-veal About the Mind. Chicago: University of Chicago Press, 1987.
Langacker R.W. Reference-Point Constructions // Cognitive Linguis-tics. 1993. № 4. P. 1-38.
Radden G., Kovecses Z. Towards a theory of metonymy // Metonymy in Language and Thought / K. Panther & G. Radden (Ed.). Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 1999. P. 17-59.

Pages:  142-150

Back to the list