Tambov
SCIENTIFIC SERIES
“COGNITIVE STUDIES OF LANGUAGE”

CONCEPTUALIZATION OF THE LANDSCAPE WITHIN THE STRUCTURE OF THE DUAL CONCEPT LOVE AND LONELINESS (BASED ON THE NOVEL BY F.S. FITZGERALD “THE GREAT GATSBY”)

CONCEPTUALIZATION OF THE LANDSCAPE WITHIN THE STRUCTURE OF THE DUAL CONCEPT LOVE AND LONELINESS (BASED ON THE NOVEL BY F.S. FITZGERALD “THE GREAT GATSBY”)


Author:  I.A. Danilenko, A.P. Danilenko

Affiliation:  Belgorod State National Research University

Abstract:  The article deals with the fiction concept sphere of “The Great Gatsby” by Fitzgerald F.S. The structure of the concept LOVE AND LONLINESS is analyzed. The specifics of landscape units is revealed. Their classification is given as well as their role in the representation of the concept LOVE AND LONLINESS is described.

Keywords:  dual concept, fiction concept sphere, landscape units

References

Boldyrev N.N. Interpretiruyushchaya funktsiya yazyka // Vestnik Che-lyabinskogo Gosudarstvennogo Universiteta. 2011. № 31. S. 11-16.
Gamezo M.V., Domashenko I.A. Atlas po psikhologii. M.: Pedago-gicheskoe obshchestvo Rossii, 2001.
Igumnova E.S. Stepnoy peyzazh kak element avtorskoy yazykovoy kartiny mira (na materiale proizvedeniy M.A. Sholokhova) // Vestnik Tambovskogo universiteta. Seriya Gumanitarnye nauki. 2009. № 1.
S. 74-78.
Levina V.N. Kontseptualizatsiya peyzazha v khudozhestvennom tekste // Kognitivnye issledovaniya yazyka. 2009. Vyp. IV. S. 398-413.
Ogneva E.A. Strukturirovanie kontseptosfery khudozhestvennogo teksta // Kognitivnye issledovaniya yazyka. 2013. Vyp. XIII. S. 614-625. 
Shesterkina N.V., Belousova E.S. Kompleksnyy peyzazh rossiy-skoy derevenskoy okrestnosti v zerkale perevoda (na materiale pere-voda romana L.N. Tolstogo «Voyna i mir» na nemetskiy yazyk) // So-tsiokul'turnye problemy perevoda: sb. nauch. tr. Voronezh, 2014.
S. 121-130.
Fitzgerald F.S. The Great Gatsby. URL: http://gutenberg.net.au/ ebooks02/0200041.txt (data obrashcheniya 07.06.2016).
Rinehart Dawn M. Portrait of an invisible landscape literary impres-sionism in the works of Virginia Woolf. California State University, Dominguez Hills, 2010.
Shu-hua Chung. The English Landscape Garden in Andrew Marvell’s Five Poems. NCUE Journal of Humanities. March 2012. Vol. 5. P. 147-162.

Pages:  158-164

Back to the list