Tambov
SCIENTIFIC SERIES
“COGNITIVE STUDIES OF LANGUAGE”

CATEGORIZATION OF THE PROFESSIONAL STATUS OF MAN IN LANGUAGE AND PROCESSES OF SECONDARY SEMIOSIS

CATEGORIZATION OF THE PROFESSIONAL STATUS OF MAN IN LANGUAGE AND PROCESSES OF SECONDARY SEMIOSIS


Author:  E.I. Golovanova

Affiliation:  Chelyabinsk State University

Abstract:  The article views features of linguistic categorization of man as a bearer of professional knowledge, justifies the anthropocentric nature of naming individuals by profession and of designations created on their basis.

Keywords:  anthropocentrism, linguistic consciousness, categorization, names of individuals by profession, secondary semiosis.

References

Boldyrev N.N. Kognitivnaya semantika: Kurs lektsiy po angliy-skoy filologii. Tambov: TGU im. G.R. Derzhavina, 2000. 
Bulygina T.V., Shmelev A.D. Yazykovaya kontseptualizatsiya (na mate-riale russkoy grammatiki). M.: Yazyki slavyanskoy kul'tury, 1997.
Golovanova E.I. Vvedenie v kognitivnoe terminovedenie. 2-e izd. M.: Flinta; Nauka, 2014.
Golovanova E.I. Kategoriya professional'nogo deyatelya v dinami-cheskom prostranstve yazyka (lingvokognitivnyy analiz): avtoref.
dis. … d-ra filol. nauk. Chelyabinsk, 2004.
Golomidova M.V. Iskusstvennaya nominatsiya v russkoy onomasti-ke: dis. … d-ra filol. nauk. Ekaterinburg, 1998.
Koryakovtseva E.I. Imena deystviya v russkom yazyke: istoriya, slo-voobrazovatel'naya semantika. M.: In-t rus. yaz. im. V.V. Vinogradova RAN, 1998. 
Kravchenko A.V. Znak, znachenie, znanie. Ocherk kognitivnoy filo-sofii yazyka. Irkutsk: Irkutskaya oblastnaya tipografiya, 2001.
Toporov V.N. Mif. Ritual. Simvol. Obraz: Issledovaniya v oblas-ti mifopoeticheskogo: Izbrannoe. M.: Progress; Kul'tura, 1995.
FES – Filosofskiy entsiklopedicheskiy slovar'. M.: Sov. en-tsiklopediya, 1989.

Pages:  150-157

Back to the list