Tambov
SCIENTIFIC SERIES
“COGNITIVE STUDIES OF LANGUAGE”

COGNITIVE TECHNOLOGIES OF INTERNET COMMUNICATION: PROBLEMS OF ECOLOGICAL/NONECOLOGICAL COMMUNICATION

COGNITIVE TECHNOLOGIES OF INTERNET COMMUNICATION: PROBLEMS OF ECOLOGICAL/NONECOLOGICAL COMMUNICATION


Author:  O. B. Ponomareva

Abstract:  The article deals with the parameters of ecological and nonecological communication. Nonecological communication comprises insulting, antagonistic means of communication, defamation based upon spreading information meant to distort the real state of things and to disrepute the addressee' dignity. Special attention is given to internet communication and its varieties: trolling and flaming based upon verbal aggression, hostility, antisocial communicative behavior. Two super strategies of linguistic impoliteness are singled out: on- record impoliteness and off-record impoliteness.

Keywords:  ecological and nonecological communication, defamation, cognitive technologies, intellectual aggression, trolling, flaming

References

Dem'yankov V. Z. Predislovie. // Kognitivnye issledovaniya yazyka. Vyp. XXIII. 2015. S. 15-16.

Shakhovskiy V. I. Diskursivnost' emotsiy v chelovecheskoy kommunikatsii. Izvestiya Volgogradskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta, 2011, № 8. Tom 62.

Shakhovskiy V. I., Solodovnikova N. G. Ekologicheskaya funktsiya yazyka// Ekologiya russkogo yazyka. Penza, PGPU im. V. G. Belinskogo, 2009. S. 5-16

Emotivnaya lingvoekologiya v sovremennom kommunikativnom prostranstve. Kollektivnaya monografiya. Volgograd. Izd-vo VGSPU «Peremena», 2013. 460s.

Bousfield D. Impoliteness in the struggle for power // Impoliteness in Language: Studies on its Interplay with Power in Theory and Practice (eds. Bousfield D., Locher M.). Berlin, N. Y.: Mouton de Gruyter, 2008. Pp. 127-153.

Yus F. Cyberpragmatics. Internet-mediated communication in context. Amsterdam; Phila-delphia: John Benjamins Publishing Company, 2011.

[Elektronnyy resurs]. Rezhim dostupa http://ru. wikipedia. org/wiki/Fleym.

Pages:  641-645

Back to the list