Tambov
SCIENTIFIC SERIES
“COGNITIVE STUDIES OF LANGUAGE”

THE ROLE OF ASSOCIATIVE EXPERIMENT IN THE STUDY OF THE CONCEPT

THE ROLE OF ASSOCIATIVE EXPERIMENT IN THE STUDY OF THE CONCEPT


Author:  N. N. Balabas

Abstract:  The aim of this article is to define the role of the association experiment in the study of the concept. This article represents the results of the study research concepts of friendship and hostility in the French language according to the material of the results obtained after native speakers» questionnaire due to a directional associative experiment. The obtained data helped make the structure of each examined concept more exact.

Keywords:  research, associative experiment, concept, structure, field, kernel and periphery

References

Balabas N. N. Kontsepty «amitie» (druzhba) i «hostilite» (vrazhda) vo frantsuzskom yazyke: avtoreferat dissertatsii na soiskanie uchenoy stepeni kandidata nauk, 2010. M.: Izd-vo MGOU. 31s.
Balabas N. N. Realizatsiya kontsepta «amitie» (druzhba) vo frantsuzskom yazyke na stranitsakh pressy. Vestnik MGOU. Seriya «Lingvistika», № 4. 2009. M.: Izd-vo MGOU, S. 201-203.
Balabas N. N. Kontsepty «amitie» (druzhba) i «hostilite» (vrazhda) vo frantsuzskom yazykovom soznanii (po rezul'tatam svobodnogo assotsiativnogo eksperimenta). Vestnik MGOU. Seriya «Lingvistika», № 3.2009. M.: Izd-vo MGOU, 232s. S. 205-212.
Benvenist E. Obshchaya lingvistika. M.: Editorial URSS, 2002.448s.
Vorkachev S. G. Lyubov' kak lingvokul'turnyy kontsept: monografiya. M.: Gnozis, 2007. 286s.
Gumbol'dt V. Izbrannye trudy po yazykoznaniyu. M.: Progress, 1984. 399 s.
Maslova V. A. Kognitivnayalingvistika. M.: TetraSistems, 2008. 272 s.

Pages:  194-197

Back to the list