Tambov
SCIENTIFIC SERIES
“COGNITIVE STUDIES OF LANGUAGE”

ONOMASIOLOGICAL STRATEGY OF THE COGNITIVE MODELING OF THE TYPES OF EVENT FRAMES

ONOMASIOLOGICAL STRATEGY OF THE COGNITIVE MODELING OF THE TYPES OF EVENT FRAMES


Author:  N. D. Kruchinkina

Abstract:  Conceptualization of perceived events of reality is the result of cognitive activities of language consciousness of the nominator. The classification by linguistic consciousness of event concepts is based on functional significance involved in events» substances.

Keywords:  event concept, onomasiological strategy, nominant, nominee, conceptualization, frame

References

Arutyunova N. D. Predlozhenie i ego smysl. M., 1976.
Balli Sh. Obshchaya lingvistika i voprosy frantsuzskogo yazyka (per. s fr.). M., 1955.
Gak V. G. K probleme semanticheskoy sintagmatiki // Problemy strukturnoy lingvistiki 1971. M., 1972. S. 367-395.
Kruchinkina N. D. Dinamika protsessa formirovaniya propozitivnoy aktualizatsii sobytiynykh struktur // Izvestiya Yuzhnogo federal'nogo universiteta. Filologicheskie nauki. 2009. № 3. S. 94-102.
Kruchinkina N. D. Leksiko-grammaticheskie kharakteristiki aktantov i semantika glagola v predlozhenii // Vzaimootnosheniya edinits raznykh urovney yazykovoy struktury. Saransk, 1985. C. 87-93.
Kruchinkina N. D. Grammaticheskaya semantika frantsuzskogo predlozheniya. Metodologicheskiy i obshchelingvisticheskiy aspekty. Saransk, 1987.
Kruchinkina N. D. ^bytiynyy kontsept // Yazyk, kul'tura, obshchestvo. M., 2007a. S. 120-121.
Kruchinkina N. D. Strukturirovanie sobytiynykh kontseptov v propozitivnykh no- minantakh // Filologiya i kul'tura / otv. red. N. N. Boldyrev. Tambov, 2009. S. 478-480.
Kruchinkina N. D. Formirovanie kommunikativnoy kompetentsii: optimizatsiya raboty s tekstom: Uch. posobie. M., 2007b.
Piazhe Zh. Skhemy deystviya i usvoenie yazyka: per. s fr. // Semiotika / Obshch. red. Yu. S. Stepanova. M., 1983. S. 133-136.
Slobin D. Psikholingvistika // Slobin D., Grin Dzh. Psikholingvistika: per. s angl. M., 1976. S. 19-216.
Shakhnarovich A. M. Yazykovaya sposobnost' cheloveka: ontogeneticheskiy aspekt // Shakh- narovich A. M., Yur'eva N. M. Psikholingvisticheskiy analiz semantiki i grammatiki (na materiale ontogeneza rechi). M., 1990. S. 3-59.
Fillmore Ch. J. Frame semantics // Cognitive Linguistics: Basic Readings. (Cognitive linguistics research; 34). Berlin - N. Y., 2006. P. 373-400.
Langacker R. W. Cognitive Grammar. Introduction to Concept, Image, and Symbol // Cognitive Linguistics: Basic Readings. (Cognitive linguistics research; 34). Berlin -N. Y, 2006. P. 29-67.
Talmy L. Grammatical construal. The relation of grammar to cognition // Cognitive Linguistics: Basic Readings. (Cognitive linguistics research; 34). Berlin-N. Y., 2006. P. 69-108.
Tesniere L. Elements de syntaxe structurale. P., 1959.

Pages:  228-231

Back to the list