Tambov
SCIENTIFIC SERIES
“COGNITIVE STUDIES OF LANGUAGE”

SYNTACTIC MOTIvATION OF THE YENISEI REGION OF SIBERIA FISHERMEN AND HUNTERS VOCABULARY

SYNTACTIC MOTIvATION OF THE YENISEI REGION OF SIBERIA FISHERMEN AND HUNTERS VOCABULARY


Author:  T. V. Mamaeva, N. A. Burmakina, E. V. Ustiantseva

Abstract:  Siberian animals and fishes special names are viewed in this article. Motyvological research is necessary to analyze the nature of language for special purposes, as the motivated nature of such word was directly related to the linguistic consciousness of speakers.

Keywords:  linguistic world picture, linguistic consciousness, motivation, terminology

References

Belova A. Yu. O nekotorykh osobennostyakh motivirovannosti terminov botaniki // Edinitsy yazyka i ikh funktsionirovanie. Saratov: Izd-vo Sarat. un-ta, 1997. Vyp. 3. S. 10-16.
Boldyrev N. N. Metaforicheskaya interpretatsiya otnosheniy cheloveka s okruzhayushchim mirom // Kognitivnye issledovaniya yazyka. 2014. Vyp. 8. S. 42-47.
Danilenko V. P. Russkaya terminologiya: Opyt lingvisticheskogo opisaniya. M.: Nauka, 1977. 245 s.
Golovin B. N., Kobrin R. Yu. Lingvisticheskie osnovy ucheniya o terminakh. M.: Vysshaya shkola, 1987. 105 s.
Perfil'eva A. V. Leksika glinozemnoy promyshlennosti v motivologicheskom aspekte: dis.. kand. filol. nauk. Krasnoyarsk, 2010. 308s.
Prokhorova V. N. Russkaya terminologiya (leksiko-semanticheskoe obrazovanie). M.: Filologicheskiy fak-t, 1996. 125 s.
Shelov S. D. Opyt postroeniya terminologicheskoy teorii: znachenie i opredelenie terminov: dis.. d-ra filol. nauk. M., 1995. 403s.

Pages:  150-153

Back to the list