Tambov
SCIENTIFIC SERIES
“COGNITIVE STUDIES OF LANGUAGE”

PHRASEOLOGICAL CONCEPTUALIZATION OF HUMAN ACCORDING TO GENDER ASPECT (BASED ON THE SOMATIC PHRASEOLOGICAL UNITS OF TNE FRENCH LANGUAGE)

PHRASEOLOGICAL CONCEPTUALIZATION OF HUMAN ACCORDING TO GENDER ASPECT (BASED ON THE SOMATIC PHRASEOLOGICAL UNITS OF TNE FRENCH LANGUAGE)


Author:  E.V. Zagorodneva

Abstract:  The article is devoted to the study of human conceptualization according to its gender characteristics. The study is based on the material of French phraseological units with a component-somatism. The article identifies the most frequent somatism as a part of phraseological units involved in the conceptualization of human and its masculine and feminine gender. It determines the availability of gender asymmetry in the process of conceptualizing human.

Keywords:  gender, language picture of the world, phraseological unit, conceptualization, categorization

References

Gritsenko E.S. Yazyk kak sredstvo konstruirovaniya gendera: diss. d-ra filol. n. N. Novgorod, 2005.
Zagorodneva E.V. Sposoby manifestatsii androtsentrizma vo frazeologii frantsuzskogo yazyka (na materiale frazeologicheskikh edinits s artefaktnym obraznym osnovaniem) // Kazanskaya nauka № 7. Kazan': Kazanskiy Izdatel'skiy dom, 2012. S. 148-150.
Sorokin Yu.A. Antropotsentrizm vs antropofiliya: dovody v pol'zu vtorogo ponyatiya // Yazyk, soznanie, kommunikatsiya. M.: «Filologiya», 1998. Vyp. 4. S. 34-43.
Teliya V.N. Russkaya frazeologiya: Semanticheskiy, pragmaticheskiy i lingvokul'turologicheskiy aspekty. M.: Yazyki russkoy kul'tury, 1996.
Uorf B.L. Otnoshenie norm povedeniya i myshleniya k yazyku // Novoe v zarubezhnoy lingvistike. M.: Izdatel'stvo inostrannoy literatury, 1960. Vyp. 1. S. 135-168.
Tsiv'yan T.V. Model' mira i ee lingvisticheskie osnovy. M.: KomKniga, 2005.

Pages:  547-553

Back to the list