Tambov
SCIENTIFIC SERIES
“COGNITIVE STUDIES OF LANGUAGE”

COGNITIVE-DISCURSIVE APPROACH TO LATIN MEDICAL VOCABULARY EVOLUTION

COGNITIVE-DISCURSIVE APPROACH TO LATIN MEDICAL VOCABULARY EVOLUTION


Author:  Tatyana Y. Kuznetsova

Affiliation:  Northern (Arctic) Federal University

Abstract:  The article considers the role of Latin in the formation of medical terms. The study is based on the theory of institutional discourse. It reveals that the medical terms were formed according to the language system of Latin which had a good effect on the collective addressee’s perception.

Keywords:  cognitive paradigm  ◆  concept  ◆  scientific cognition  ◆  anonymous collective addresser  ◆  anonymous collective addressee  ◆  image  ◆  perception

References:  Besedina N.A. Leksiko-grammaticheskoe vzaimodeystvie v yazyke: kognitivnyy vzglyad na problemu // Kognitivnye issledovaniya yazyka. 2016. Vyp. XXVII. S. 563-565.
Karasik V.I. Yazykovoy krug: lichnost', kontsepty, diskurs. Volgorad: Peremena, 2002.
Kubryakova E.S. Ob ustanovkakh kognitivnoy nauki i aktual'nykh problemakh kognitivnoy lingvistiki // Voprosy kognitivnoy lingvistiki. 2004. № 1. S. 6-17.
Likhachev D.S. Kontseptosfera russkogo yazyka // Russkaya slovesnost': ot teorii slovesnosti k strukture teksta: antologiya. M.: Academia, 1997. S. 280-287.
Novodranova V.F., Bondachuk G.G. Analogiya kak mekhanizm kategorizatsii // Kognitivnye issledovaniya yazyka. 2015. Vyp. XXII. S. 97-102.
Reformatskiy A.A. Mysli o terminologii // Sovremennye problemy russkoy terminologii. M.: Nauka, 1986. S. 163-198.

Pages:  275-279

Back to the list