Tambov
SCIENTIFIC SERIES
“COGNITIVE STUDIES OF LANGUAGE”

COGNITIVE MECHANISMS AND LANGUAGE MODELS OF INTERPRETING THE CENTRAL AREA OF THE CATEGORY OF CONCESSIVITY

COGNITIVE MECHANISMS AND LANGUAGE MODELS OF INTERPRETING THE CENTRAL AREA OF THE CATEGORY OF CONCESSIVITY


Author:  Galina P. Berzina

Affiliation:  Novosibirsk Military Institute named after General of the Army Ivan K. Yakovlev the National Guard troops of Russian Federation

Abstract:  The article analyzes the cognitive mechanisms and language models of the central area of the concessivity category using the material of the modern German language. Cognitive profiling mechanisms, focus, generalization, orientation to the norms define the language models of concessive interpretation of the central area of the category.

Keywords:  concessivity  ◆  category  ◆  cognitive mechanism  ◆  profiling  ◆  language model  ◆  linguistic interpretation

References:  Berzina G.P. Kategoriya kontsessivnosti v yazyke i rechi: monografiya. Novosibirsk: Izd. NGPU, 2012.
Boldyrev N.N. Yazykovye kategorii kak format znaniya // Voprosy kognitivnoy lingvistiki. 2006. № 2. S. 5-22.
Boldyrev N.N. Rol' interpretiruyushchey funktsii v formirovanii yazykovykh kategoriy // Vestnik Tambovskogo gosudarstvennogo universiteta. 2011. № 1 (93). S. 9-16.
Boldyrev N.N. Kognitivnaya semantika. Vvedenie v kognitivnuyu lingvistiku: kurs lektsiy. Tambov: Izdatel'skiy dom TGU im. G.R. Der-zhavina, 2014.
Boldyrev N.N. Antropotsentricheskaya sushchnost' yazyka v ego funktsiyakh, edinitsakh i kategoriyakh // Voprosy kognitivnoy lingvistiki. 2015. № 1. S. 5-12.
Flämig W. Grammatik des Deutschen: Einführung in Struktur und Wirkungszusammenhänge. Berlin: Akademie-Verlag, 1991.

Pages:  70-77

Back to the list